Kursy walut: 1 EUR = 4.69 PLN; 1 USD = 4.4 PLN [więcej...]
Darmowa bramka SMS
Język: polski english

Nasza oferta

O nas

Regulamin usług i korzystania z serwisu MaxTrader

 1. Umowa
  1. Poniższy regulamin (Regulamin) ustala warunki korzystania z usług (Usługi) dostępnych na serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.MaxTrader.pl (Serwis). Zapisy regulaminu stanowią Umowę pomiędzy użytkonikami serwisu (Użytkownicy), a wydawcą serwisu.
  2. Zapsiy poniższego regulaminu mają zastosowanie również w przypadku, gdy korzystanie z Usług odbywa się poprzez następujące adresy: www.maxtrader.at, www.maxtrader.be, www.maxtrader.ch, www.maxtrader.cn, www.maxtrader.co.uk, www.maxtrader.cz, www.maxtrader.dk, www.maxtrader.co.ee, www.maxtrader.es, www.maxtrader.gr, www.maxtrader.hu, www.maxtrader.in, www.maxtrader.it, www.maxtrader.lt, www.maxtrader.lv, www.maxtrader.nl, www.maxtrader.pl, www.maxtrader.ro, www.maxtrader.ru, www.maxtrader.se, www.maxtrader.sk.
  3. Rejestracja w Serwisie jest darmowa. Korzystanie z Serwisu zarówno przez Zarejestrowanego Użytkownika jak i Użytkownika anonimowego oznacza akcepację postanowień tego Regulaminu.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Serwis służy wymianie informacji typu B2B oraz nawiązywaniu kontraktów handlowych między podmiotami gospodarczymi. Oświadczenia woli oraz umowy między użytkownikami Serwisu są zawierane bez udziału oraz bez pośrednictwa Wydawcy, który nie jest stroną tych umów.
  2. Zarejestrowanym użytkownikem Serwisu (Zarejestrowany Użytkownik) może zostać wyłącznie podmiot gospodaczy. Frma chcąca zostać Użytkownikiem zapewnia, że wszystkie podane przez nią dane są pełne i prawdziwe. Serwis ma prawo żądać dokumentów potwierdzających prawdziwość podanych danych.
  3. Zarówno Wydawca, jak i Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa Unii Europejskiej.
  4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zawartość Serwisu tworzy wartościowy zbiór informacji oraz, że prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej dotyczące Serwisu pozostają własnością Wydawcy. Użytkownik nie będzie kopiował (inaczej niż okazjonalnie w procesie przeglądania), wprowadzał na rynek, odsprzedawał, dystrybuował, retransmitował, publikował ani wykorzystywał handlowo danych Serwisu. Nie będzie również odtwarzał kodu, zmieniał ani modyfikował całości lub części oprogramowania będącego częścią Serwisu.
  5. Serwis może w każdej chwili odmówić rejestracji firmy jako Zarejestrowanego Użytkownika, jak i usunąć konto istniejącego Zarejestrowanego Użytkownika.
 3. Rejestracja Użytkowników
  1. Zarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu zostaje się w momencie wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach rejestracyjnych Serwisu. Rejestracja w Serwisie oznacza akceptację Regulaminu. Każdy Zarejestrowany Użytkownik otrzymuje Nazwę Użytkownika oraz Hasło.
  2. Dostęp do Serwisu oraz rejestracja w Serwisie dla wszystkich Użytkowników jest bezpłatna.
  3. W każdej chwili Użytkownik może zażądać usunięcia jesgo rejestracji.
  4. Użytkownik zapewnia, że podany adres e-mail jest poprawny, gdyż na ten adres Serwis będzie wywyłał ważne e-maile informacyjne. W przypadku zmiany adresu e-mail Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Serwisu lub do samodzielnej zmiany danych w panelu administacyjnym Mój MaxTrader.
 4. Usługi dodatkowe
  1. Wydawca może zaoferować dodatkowe usługi płatne Zarejestrowanym Użytkownikom. Korzystanie z tych usług oznacza akceptację osobnych regulaminów i umów.
  2. Wydawca rezerwuje sobie prawo do odmowy świadczenia usług płatnych dla danego Użytkownika bez podania przyczyn.
  3. Jeżeli użytkownik wersji rozszerzonej na 30 dni przed upływem abonamentu rocznego nie stwierdzi inaczej, prezentacja przedłużana jest automatycznie.
 5. Zamieszczanie informacji w bazie danych Seriwsu
  1. Serwis umożliwia zamieszczanie informacji o firmie, produktach oraz ofertach handlowych (Informacje) wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom.
  2. Użytkownik zamieszczający Informacje na Serwisie zobowiązuje się:
   • wpisywać Informacje w odpowiednie pola formularza,
   • zamieszczać Informacje tylko w działach tematycznie jej odpowiadających,
   • w momencie, kiedy aktualność Informacji wygasa należy Informację usunąć lub zmodyfikować poprzez panel administracyjny Mój MaxTrader. Obowiązek ten wynika to z dbałości o jakość Informacji dostępnych na Serwisie.
  3. Użytkownik zamieszczający Informacje na Serwisie powinien unikać:
   • umieszczania danych kontaktowych w polach nieprzeznaczonych do tego celu. W szczególności zalecamy unikać wpisywania adresu e-mail, celem ochrony Państwa przed atakami maszyn spamujących.
   • umieszczania Informacji w całości lub w przeważającej części pisanych wielkimi literami,
   • zamieszczania Informacji nieprawdziwych oraz wprowadzających w błąd odbiorcę,
   • oferowania usług lub wprowadzania do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, w szczególności pochodzących z przestępstwa,
   • zamieszczania wielu kopii jednej Informacji w tym samym czasie.
  4. Dane kontaktowe Użytkowników pozyskane z bazy danych Serwisu służą do nawiązania kontaktu celem przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione. Stwierdzenie takich działań, powodujacych naruszenie praw autorskich, skutkuje natychmiastowym skierowaniem sprawy do organow ścigania.
  5. Użytkownik oświadcza, iż wszystkie informacje zawarte w ofercie są zgodne z prawdą i nie wchodzą w kolizję z prawem i dobrymi zwyczajami kupieckimi.
  6. MaxTrader nie ponosi odpowiedzialności za treść Informacji zamieszczanych przez Użytkowników.
  7. Serwis zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści lub całkowitej odmowy publikacji Informacji bez podania przyczyn, w szczególności z powodu rażących naruszeń Regulaminu. W skrajnych przypadkach naruszeń (np. zamieszczanie Informacji sprzecznych z normami prawnymi) rejestracja Użytkownika w Serwisie może zostać zablokowana.
 6. Polityka prywatności
  1. Każdy może samodzielnie podjąć decyzję o tym, czy przegladać strony Serwisu anonimowo i korzystać tylko z tych usług, które nie wymagają rejestracji i logowania, czy też zarejestrować się jako Zarejestrowany Użytkownik i korzystać z pozostałych usług.
  2. Anonimowe Korzystanie z usług oferowanych przez Serwis nie wymaga podawania jakichkolwiek danych. Jedynymi informacjami, jakie gromadzimy to te zawarte w logach systemowych (przekazywane serwerowi przez komputer Użytkownika), np. adres IP, typ przeglądarki klienta, data i czas wizyty. Dodatkowo na wybranych stronach Serwisu korzystamy z cookies czyli informacji zapisywanych na komputerze Użytkownika. Wyłączenie cookies w przeglądarce nadal umożliwia korzystanie z zasobów naszych serwisów, może jednak wprowadzać pewne utrudnienia.
  3. Konta Zarejestrowanych Użytkowników przechowywane są w bazach danych, do których dostęp mają wyłącznie administratorzy Serwisu. Żadnych danych Użytkownika nie udostępniamy osobom trzecim, chyba że są to dane z definicji przeznaczone do publikacji.
  4. Każdy Zarejestrowany Użytkownik Serwisu ma zapewnione prawo wglądu do swoich danych osobowych zgromadzonych podczas rejestracji, ich poprawiania i usuwania. Wszystkie dane o Użytkowniku są dostępne w panelu administracyjnym Mój MaxTrader, po wpisaniu swojego identyfikatora i hasła.
 7. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących w tym zakresie w Polsce aktów normatywnych.
  2. Wszelkie spory, powstałe pomiędzy Wydawcą a Użytkownikami na tle wykonywania obsługi w zakresie określonym niniejszym Regulaminem, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Wydawcy.

Jak prawie wszystkie strony internetowe również i nasza korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby dowiedzieć się więcej. Akceptuję